مدت زمان پیشنهادی 60 دقیقه
ساعت بازدید 08:00 - 19:00
آدرس اصفهان, خیابان ملک شمالی, کوچه ملاباشی
قیمت بلیط به ریال نامشخص

خانه تاریخی ملاباشی

خانه تاریخی ملاباشی یا خانه معتمدی یکی از خانه های تاریخی اصفهان که مربوط به دوره زندیه و قاجاریه است این کوچه و محل را ملاباشی که منجم ناصرالدین شاه بوده خریداری کرده استتمام کوچه و اطراف آن شامل اصطبل آشپزخانه و خانه های دیگر بوده استاین خانه یک نماد مذهبی و فرهنگی بوده است و دارای یک حیاط بیرونی دو اتاق کار سه ورودی مستقل بیرونی است

برای نظر دادن کافیست وارد شوید