اولین نمایشگاه گردشگری داخلی در شهر گردشگر ایران مال برگزار گردید. از نکات در خور توجه این رویداد حضور پررنگ سفرزون و استقبال بی نظیر بازدید کنندگان و متخصصان محترم سفر و گردشگری از محصول برنامه ریز رایگان سفرزون بود.

در حال بارگزاری