رئیس هیئت مدیره جامعه هتلداران خراسان رضوی خسارت وارد شده به این صنعت در پی همه گیری کرونا در استان را در حدود ۲۵ هزار میلیارد برآورد کرد.

امیر سزاوار در این خصوص عنوان کرد: تاثیر کرونا بر حوزه گردشگری به حدی بود که این صنعت را تا مرز نابود شدن نیز پیش برد. با توجه به این اکثر هتل های استان خراسان در مشهد قرار دارند، بیشترین خسارت را هتلداران این شهر متحمل گشتند. کاهش دور از انتظار ضریب اشغال هتل های مشهد سبب شد تا بسیاری از صاحبان امکان اقامتی اقدام به قیمت شکنی کنند و در برخی از هتل های مشهد ، هزینه ی اقامت از اجاره ی یک واحد مسکونی نیز کمتر شده بود.

وی افزود: در دوران شیوع کرونا ۴۰ درصد از هتل های مشهد غیرفعال شدند. مشهد دارای ۲۴۰ هتل یک تا ۵ ستاره است که در دوران کرونا، تنها ۱۳۰ مورد فعالیت داشتند.