جاهای دیدنی بیرجند عموما شبیه هم هستند ولی هر کدام منظره خود را دارند. باغ های اطراف بیرجند همگی جزو جاهای دیدنی بیرجند به حساب می آیند ولی نمی توانید همه آنها را حتی در یکی دو روز بروید چرا که در اطراف شهر کاملا…