روشن‌ترین تصوری که از مراکش در ذهن داشتم سایه روشن‌های فیلم کازابلانکا بود. تا سال‌‌های بعد که دوستی از این کشور پیدا کردم و در خصوص زیبایی‌های وطنش بیشتر یاد گرفتم. پس از آن هرگاه به این کشور می‌اندیشم گویی که در میان بازارهای شلوغش…