«تیم لب پلنت» توکیو پر از حس های ملموسه که مرز بازدید کننده ها رو با آثار تجسمی محو کرده. فضایی از رنگ و المان های بومی که مدام تغییر می کنه، سطح گسترده ای از آب که باید بدون کفش واردش شد تا اون…