مدت زمان پیشنهادی 120 دقیقه
ساعت بازدید 09:00 - 17:00
آدرس مشهد، خیابان طبرسی
قیمت بلیط به ریال 2000 تومان

امامزاده سید محمد (گنبد خشتی)

این بنا مدفن «امیرسلطان طاهر الموسی» است که نسبتش به حضرت امام جعفر صادق (ع) می‌رسد. گنبد این آرامگاه خشتی است و به همین سبب آن را «گنبد خشتی» می‌نامند. این بقعه از نظر معماری مشتمل بر 2 بخش مهم پیوسته ‌است که شامل فضای زیر گنبد به صورت چهارشاه‌نشین و هشتی ورودی است. بنا بر شواهد بنیان اولیه این بنا در دوره تیموری شکل گرفته و در عصر صفوی و قاجار نیز تکمیل و تزئین شده ‌است.
برای نظر دادن کافیست وارد شوید