ایران با تاریخ پرشکوه و فراز و نشیب‌هایش در هر گذری خاطره‌ای برجا گذاشته است. جاهای دیدنی ایران را می‌توان هزاران بار به صدها صورت مختلف توصیف کرد. این زیبایی‌ها منحصر به شهرهای بزرگ نیست و وسعت آن‌را در روستاها، دشت‌ها و صحراها می‌توان جستجو کرد. جاهای دیدنی ایران در وقع راویانی هستند از آنچه در این سرزمین گذشته است. راویانی با نقش و نگارهای مختلف که هر کدام آوایی سر داده‌اند. باید در این داستان هزار رنگ قدم بگذارید و هر سطر آن‌را با ذوق و عشق تماشا کنید. با ما در سفرزون همراه باشید تا جاهای دیدنی ایران را بشناسیم و راوی دیگری باشیم از این مثنوی بلند.

saadatrent

 

جاهای دیدنی ایران در یک نگاه 

 

[timeline-express]